دلار 3800 تومانی قابل توجیه نیست

دلار 3800 تومانی قابل توجیه نیست
مهدی تقوی عنوان کرد اکنون دیگر تورم 40 درصد را پشت سرگذاشته ایم، اقتصاد از رشد منفی خارج شده است و در بازارهای جهانی هم نفت بیشتری می فروشیم و ارز بیشتری در اختیار داریم، بنابراین نرخ دلار باید کاهش و نه افزایش یابد.

دلار 3800 تومانی قابل توجیه نیست

مهدی تقوی عنوان کرد اکنون دیگر تورم 40 درصد را پشت سرگذاشته ایم، اقتصاد از رشد منفی خارج شده است و در بازارهای جهانی هم نفت بیشتری می فروشیم و ارز بیشتری در اختیار داریم، بنابراین نرخ دلار باید کاهش و نه افزایش یابد.
دلار 3800 تومانی قابل توجیه نیست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author