خوش بود گر محک تجربه آید به میان …

شرکت کنتورسازی طبق تعهدات خود به شرکت هوشمند سامانه باران در فاز اول را در بهمن ماه سالجاری صندوق های فروشگاهی مورد تعهد را آماده تحویل نموده و به مجرد اعلام نظر مسئولین باران به جهت نحوه تحویل، اقدام به ارسال این صندوق ها خواهد نمود.

خرید غذا

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author