خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد

خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد
در گروه ماشین آلات و تجهیزات، نماد لبوتان با صف خرید، نمادهای لابسا، لخانه، تایرا و لخزر با معاملاتی مثبت و سایر هم گروهی ها با معاملاتی متعادل دنبال شدند در آنسو و در گروه های کم ریسک نیروگاهی و یوتیلیتی، نمادهای بمپنا و تابا درپی انتشار گزارشاتی مناسب و مثبت با صف خرید، نمادهای رتکو، رمپنا و مبین متعادل و مثبت و مابقی هم گروهی ها متعادل و منفی سپری شدند.

خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد

در گروه ماشین آلات و تجهیزات، نماد لبوتان با صف خرید، نمادهای لابسا، لخانه، تایرا و لخزر با معاملاتی مثبت و سایر هم گروهی ها با معاملاتی متعادل دنبال شدند در آنسو و در گروه های کم ریسک نیروگاهی و یوتیلیتی، نمادهای بمپنا و تابا درپی انتشار گزارشاتی مناسب و مثبت با صف خرید، نمادهای رتکو، رمپنا و مبین متعادل و مثبت و مابقی هم گروهی ها متعادل و منفی سپری شدند.
خودرو بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author