خبرنگاران؛ رسولان شفافیت و پیغام آوران عقلانیت

خبرنگاران؛ رسولان شفافیت و پیغام آوران عقلانیت
ما به جان تو را آزموده ایم ؛ صداقتت را و امانتداری ات را که تو گاه در ظلمت جهل چراغ ها روشن می کنی و گاه راه های نرفته را نشان می دهی. روزت مبارک خبرنگار .

خبرنگاران؛ رسولان شفافیت و پیغام آوران عقلانیت

ما به جان تو را آزموده ایم ؛ صداقتت را و امانتداری ات را که تو گاه در ظلمت جهل چراغ ها روشن می کنی و گاه راه های نرفته را نشان می دهی. روزت مبارک خبرنگار .
خبرنگاران؛ رسولان شفافیت و پیغام آوران عقلانیت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author