حفظ سنگر

حفظ سنگر
طی روز جاری باز هم همچون روزهای گذشته کم حجم روز خود را گذراند. در برخی شرکت ها شاهد انتشار اخبار مثبت و منفی بودیم به طوریکه معاون مالی شرکت سرمایه گذاری سایپا صبح روز جاری از اعلام تعدیل با اهمیت و قابل توجه در سود هر سهم این مجموعه خبر داد که بخشی از آن از محل انجام معامله بلوکی “ورنا” می باشد.

حفظ سنگر

طی روز جاری باز هم همچون روزهای گذشته کم حجم روز خود را گذراند. در برخی شرکت ها شاهد انتشار اخبار مثبت و منفی بودیم به طوریکه معاون مالی شرکت سرمایه گذاری سایپا صبح روز جاری از اعلام تعدیل با اهمیت و قابل توجه در سود هر سهم این مجموعه خبر داد که بخشی از آن از محل انجام معامله بلوکی “ورنا” می باشد.
حفظ سنگر

car

label, , , , , , , , , ,

About the author