حذف محدودیت ها از 50 سهم برتر بازار آغاز شود

حذف محدودیت ها از 50 سهم برتر بازار آغاز شود
کاهش محدودیت ها در کوتاه مدت می تواند اثرات مثبتی بر روی بازار داشته باشد چون با کاهش صف های خرید یا فروش نقدشوندگی بازار افزایش می یابد که این خود اتفاق بسیار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود و پیشنهاد می شود ابتدا حذف محدودیت ها برای 50 سهم برتر بازار صورت گرفته و سپس به باقی سهام بازار تسری داده شود.

حذف محدودیت ها از 50 سهم برتر بازار آغاز شود

کاهش محدودیت ها در کوتاه مدت می تواند اثرات مثبتی بر روی بازار داشته باشد چون با کاهش صف های خرید یا فروش نقدشوندگی بازار افزایش می یابد که این خود اتفاق بسیار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود و پیشنهاد می شود ابتدا حذف محدودیت ها برای 50 سهم برتر بازار صورت گرفته و سپس به باقی سهام بازار تسری داده شود.
حذف محدودیت ها از 50 سهم برتر بازار آغاز شود

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author