توهین حامد بهداد به بوعلی سینا در روز پزشک!

توهین حامد بهداد به بوعلی سینا در روز پزشک!

توهین حامد بهداد به بوعلی سینا در روز پزشک!

توهین حامد بهداد به بوعلی سینا در روز پزشک!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author