تمدید مهلت ثبت نام اولین رویداد هم آفرینی همراه اول

تمدید مهلت ثبت نام اولین رویداد هم آفرینی همراه اول
رویدادهای کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.

تمدید مهلت ثبت نام اولین رویداد هم آفرینی همراه اول

رویدادهای کارآفرینی همراه اول، با رویکرد رویدادهای متداول در این حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار می شود. در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارآفرینی کشور و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول، بومی سازی های لازم صورت پذیرفته است.
تمدید مهلت ثبت نام اولین رویداد هم آفرینی همراه اول

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author