تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی
بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت، گزارشی از اقدام های عملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و نیزساماندهی بازار پولی کشور منتشر کرد که بر اساس آن کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان مهمترین دستاوردهای این سیاست ها به شمار می رود.

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی

بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت، گزارشی از اقدام های عملی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و نیزساماندهی بازار پولی کشور منتشر کرد که بر اساس آن کاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی به عنوان مهمترین دستاوردهای این سیاست ها به شمار می رود.
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با انضباط پولی

عرفان دینی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author