تثبیت آیفکس در ارتفاع 918 واحدی

تثبیت آیفکس در ارتفاع 918 واحدی
نماد «اوان» در حالی در روز جاری از سوی سهام‌داران با بیشترین بازدید رو به رو شد که با حدود 5 درصد رشد قیمتی، در صدر جدول بیشترین افزایش قیمت نیز قرار گرفت.

تثبیت آیفکس در ارتفاع 918 واحدی

نماد «اوان» در حالی در روز جاری از سوی سهام‌داران با بیشترین بازدید رو به رو شد که با حدود 5 درصد رشد قیمتی، در صدر جدول بیشترین افزایش قیمت نیز قرار گرفت.
تثبیت آیفکس در ارتفاع 918 واحدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author