بزرگترین قرار داد خودرویی رنو با ایران امضا شد

بزرگترین قرار داد خودرویی رنو با ایران امضا شد
قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز دوشنبه با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شد.

بزرگترین قرار داد خودرویی رنو با ایران امضا شد

قرارداد بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ صنعت خودرو ایران بین رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) روز دوشنبه با حضور «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
بزرگترین قرار داد خودرویی رنو با ایران امضا شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author