برنامه‌های بورس تهران برای ورود شرکت‌های جدید

برنامه‌های بورس تهران برای ورود شرکت‌های جدید
مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران از برنامه عرضه اولیه دو شرکت جدید در ماه آینده، انتقال پالایشگاه تهران و در نوبت ماندن حداقل هشت شرکت دیگر خبر داد.

برنامه‌های بورس تهران برای ورود شرکت‌های جدید

مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران از برنامه عرضه اولیه دو شرکت جدید در ماه آینده، انتقال پالایشگاه تهران و در نوبت ماندن حداقل هشت شرکت دیگر خبر داد.
برنامه‌های بورس تهران برای ورود شرکت‌های جدید

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author