با حمایت بانک کشاورزی، به زودی پسته در بورس فعال می شود

با حمایت بانک کشاورزی، به زودی پسته در بورس فعال می شود
در این جلسه با تاکید بر اهمیت رونق بورس کالای کشاورزی و نقش آن در واقعی شدن قیمت ها و حذف واسطه ها در چرخه اقتصاد، درباره لزوم بسترسازی برای صادرات محصول پسته و حرکت به سوی تولید صادرات محور سخن به میان آمد.

با حمایت بانک کشاورزی، به زودی پسته در بورس فعال می شود

در این جلسه با تاکید بر اهمیت رونق بورس کالای کشاورزی و نقش آن در واقعی شدن قیمت ها و حذف واسطه ها در چرخه اقتصاد، درباره لزوم بسترسازی برای صادرات محصول پسته و حرکت به سوی تولید صادرات محور سخن به میان آمد.
با حمایت بانک کشاورزی، به زودی پسته در بورس فعال می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author