اقتصاد جهان در سال 2016

اقتصاد جهان در سال 2016
بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال 2016 ، برابر با 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است که 0.5 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است.

اقتصاد جهان در سال 2016

بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال 2016 ، برابر با 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است که 0.5 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است.
اقتصاد جهان در سال 2016

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author