افزایش قدرت وام دهی بانک ها با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت

افزایش قدرت وام دهی بانک ها با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت
طبق مصوبه اخیر دولت که رأی گیری مجدد قرار گرفت به صورت مشروط تصویب شد، بخشی از بدهی دولت باید به سیستم بانکی پرداخت شود که حدود 120 هزار میلیارد تومان می باشد و برآورده شده 45 هزار میلیارد تومان آن از محل تسعیر ارز تأمین شود.

افزایش قدرت وام دهی بانک ها با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت

طبق مصوبه اخیر دولت که رأی گیری مجدد قرار گرفت به صورت مشروط تصویب شد، بخشی از بدهی دولت باید به سیستم بانکی پرداخت شود که حدود 120 هزار میلیارد تومان می باشد و برآورده شده 45 هزار میلیارد تومان آن از محل تسعیر ارز تأمین شود.
افزایش قدرت وام دهی بانک ها با اتخاذ سیاست های انبساطی دولت

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author