اعطای مجوز فروش اوراق وام مسکن به همه بانک‌ها

اعطای مجوز فروش اوراق وام مسکن به همه بانک‌ها
یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکها خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار مجوز فروش اوراق وام مسکن را به تمام بانکها داد.

اعطای مجوز فروش اوراق وام مسکن به همه بانک‌ها

یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکها خبر داد و گفت: شورای پول و اعتبار مجوز فروش اوراق وام مسکن را به تمام بانکها داد.
اعطای مجوز فروش اوراق وام مسکن به همه بانک‌ها

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author