اختصاص 235 ریال سود به ازای هر سهم قند نیشابور طی سال 96

اختصاص 235 ریال سود به ازای هر سهم قند نیشابور طی سال 96
شرکت قند نیشابور در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 235 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل دو هزار و 36 درصد افزایش داشته است.

اختصاص 235 ریال سود به ازای هر سهم قند نیشابور طی سال 96

شرکت قند نیشابور در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 235 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل دو هزار و 36 درصد افزایش داشته است.
اختصاص 235 ریال سود به ازای هر سهم قند نیشابور طی سال 96

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author