آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
شرکت با انتشار اطلاعیه ای از سهام داران خود دعوت کرد تا روز 30 مردادماه به منظور بررسی دستور جلسه با موضوع تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده حضور یابند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت با انتشار اطلاعیه ای از سهام داران خود دعوت کرد تا روز 30 مردادماه به منظور بررسی دستور جلسه با موضوع تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس در مجمع عمومی فوق العاده حضور یابند.
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author