“ثمسکن” پیش بینی سود سال 97 را اعلام کرد

“ثمسکن” پیش بینی سود سال 97 را اعلام کرد
“ثمسکن” برای سال مالی منتهی به پایان آذر 97، 92 ریال سود پیش بینی کرده است.

“ثمسکن” پیش بینی سود سال 97 را اعلام کرد

“ثمسکن” برای سال مالی منتهی به پایان آذر 97، 92 ریال سود پیش بینی کرده است.
“ثمسکن” پیش بینی سود سال 97 را اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author