“شیراز” زیان شناسایی کرد

“شیراز” زیان شناسایی کرد
پتروشیمی شیراز پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ 45 ریال اعلام کرده است.

“شیراز” زیان شناسایی کرد

پتروشیمی شیراز پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را مبلغ 45 ریال اعلام کرده است.
“شیراز” زیان شناسایی کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author