“قزوین” 184 ریال سود شناسایی کرد

“قزوین” 184 ریال سود شناسایی کرد
قزوین” سود خالص پس از کسر مالیات هر سهم را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند سال جاری را، 165 میلیارد و 199 میلیون ریال پیش بینی کرده است.

“قزوین” 184 ریال سود شناسایی کرد

قزوین” سود خالص پس از کسر مالیات هر سهم را برای سال مالی منتهی به پایان اسفند سال جاری را، 165 میلیارد و 199 میلیون ریال پیش بینی کرده است.
“قزوین” 184 ریال سود شناسایی کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author