نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه “فنوال”

نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه “فنوال”
شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در نیمه نخست سال مالی 96 مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه “فنوال”

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم در نیمه نخست سال مالی 96 مبلغ 38 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.
نگاهی بر صورت های مالی شش ماهه “فنوال”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author