چرخش نقدینگی به سمت بورس/ آغاز روند افزایشی میان مدت

چرخش نقدینگی به سمت بورس/ آغاز روند افزایشی میان مدت
بازار، ظرف هفته گذشته شاهد تحرکات خوبی بود و نکته قابل توجهی که اخیرا در معاملات مشاهده می شود، حجم و ارزش آن است.

چرخش نقدینگی به سمت بورس/ آغاز روند افزایشی میان مدت

بازار، ظرف هفته گذشته شاهد تحرکات خوبی بود و نکته قابل توجهی که اخیرا در معاملات مشاهده می شود، حجم و ارزش آن است.
چرخش نقدینگی به سمت بورس/ آغاز روند افزایشی میان مدت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author