آقای مدیر عامل سود هر سهم “وبصادر ” 283 ریال است !

در این محاسبه سود از عوامل مثبتی مثل کاهش هزینه مالی به دلیل کاهش نرخ بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش درآمد احتمالی ناشی از بازگشایی ال‌.سی صرف‌نظر شده است.

اتومبیل

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author