پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه گذاران در آذر

پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه گذاران در آذر
زمان سررسید اوراق اجاره شرکت سایپا، خدمات ارتباطی رایتل، هواپیمایی ماهان، دانا پترویک کیش و اوراق مشارکت شرکت های قطار شهری تبریز، شرکت ملی نفت ایران، توسعه خاورمیانه، لیزینگ رایان سایپا و شهرداری های شیراز، تهران، مشهد و اصفهان در آذرماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه گذاران در آذر

زمان سررسید اوراق اجاره شرکت سایپا، خدمات ارتباطی رایتل، هواپیمایی ماهان، دانا پترویک کیش و اوراق مشارکت شرکت های قطار شهری تبریز، شرکت ملی نفت ایران، توسعه خاورمیانه، لیزینگ رایان سایپا و شهرداری های شیراز، تهران، مشهد و اصفهان در آذرماه جاری است که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود به سرمایه گذاران در آذر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author