پتانسیل بالای بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای نفتی و پتروشیمی

پتانسیل بالای بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای نفتی و پتروشیمی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تامین مالی قراردادهای نفتی در کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.

پتانسیل بالای بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای نفتی و پتروشیمی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تامین مالی قراردادهای نفتی در کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
پتانسیل بالای بازار سرمایه برای تامین مالی قراردادهای نفتی و پتروشیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author