نقش طلایی استارتاپ ها در افزایش درآمد بانک‌ها

نقش طلایی استارتاپ ها در افزایش درآمد بانک‌ها
محمدحسین مهرانی پیرامون لزوم تغییر نقش و کارکرد بانک ها، اظهارداشت: نقش سنتی بانک ها از گذشته تاکنون واسطه گری وجوه بوده که جذب سپرده و پرداخت تسهیلات مهم ترین نقش سیستم بانکی در اقتصاد همه کشورها بوده است.

نقش طلایی استارتاپ ها در افزایش درآمد بانک‌ها

محمدحسین مهرانی پیرامون لزوم تغییر نقش و کارکرد بانک ها، اظهارداشت: نقش سنتی بانک ها از گذشته تاکنون واسطه گری وجوه بوده که جذب سپرده و پرداخت تسهیلات مهم ترین نقش سیستم بانکی در اقتصاد همه کشورها بوده است.
نقش طلایی استارتاپ ها در افزایش درآمد بانک‌ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author