سایه متغیرهای جهانی بر سر بزرگترین گروه بورسی

سایه متغیرهای جهانی بر سر بزرگترین گروه بورسی
تغییرات قیمتی در نمادهای گروه محصولات شیمیایی به عنوان یکی از بزرگترین گروه های بورسی، در روند بورس تهران اثرقابل توجهی دارد. از این رو، بررسی و چشم انداز نوسان قیمت جهانی سه ماده متانول، اوره و الفین می تواند در روند قیمتی این نمادها تا پایان سال اثرگذار باشد.

سایه متغیرهای جهانی بر سر بزرگترین گروه بورسی

تغییرات قیمتی در نمادهای گروه محصولات شیمیایی به عنوان یکی از بزرگترین گروه های بورسی، در روند بورس تهران اثرقابل توجهی دارد. از این رو، بررسی و چشم انداز نوسان قیمت جهانی سه ماده متانول، اوره و الفین می تواند در روند قیمتی این نمادها تا پایان سال اثرگذار باشد.
سایه متغیرهای جهانی بر سر بزرگترین گروه بورسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author