خداحافظی نخستین رئیس زن از بانک مرکزی آمریکا

خداحافظی نخستین رئیس زن از بانک مرکزی آمریکا
جانت یلن با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمریکا از ادامه فعالیت پس از اتمام دوره کاری در سمت ریاست بانک مرکزی استعفا داد و اعلام داشت پس از اتمام قانونی دوره کاری، حتی علاقه ای به عضویت در هیأت مدیره فدرال رزرو نیز نخواهد داشت.

خداحافظی نخستین رئیس زن از بانک مرکزی آمریکا

جانت یلن با ارسال نامه ای به رئیس جمهور آمریکا از ادامه فعالیت پس از اتمام دوره کاری در سمت ریاست بانک مرکزی استعفا داد و اعلام داشت پس از اتمام قانونی دوره کاری، حتی علاقه ای به عضویت در هیأت مدیره فدرال رزرو نیز نخواهد داشت.
خداحافظی نخستین رئیس زن از بانک مرکزی آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author