به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران هستیم

به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران هستیم
قائم مقام اجرایی شرکت بوش آلمان سیستم های خودروان اتومبیل ها، سیستم پارکینگ خودکار، برقی کردن خودروها و کاهش گازهای آلاینده را از جمله طرح ها و پروژه های در دست اقدام شرکت بوش عنوان کرد.

به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران هستیم

قائم مقام اجرایی شرکت بوش آلمان سیستم های خودروان اتومبیل ها، سیستم پارکینگ خودکار، برقی کردن خودروها و کاهش گازهای آلاینده را از جمله طرح ها و پروژه های در دست اقدام شرکت بوش عنوان کرد.
به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران هستیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author