نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه “وبهشهر”

نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه “وبهشهر”
شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه امسال مبلغ 36 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد افزایش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه “وبهشهر”

شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه امسال مبلغ 36 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد افزایش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 6 ماهه “وبهشهر”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author