بازار سرمایه مناسب برای همه سلیقه های اقتصادی

بازار سرمایه مناسب برای همه سلیقه های اقتصادی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه عنوان کرد: بازار سرمایه کشور ما 40 صنعت را در خود جای داده و برای ورود هر سلیقه اقتصادی، صنعتی وجود دارد، بنابراین در هر شرایطی برای سرمایه گذاری مناسب است.

بازار سرمایه مناسب برای همه سلیقه های اقتصادی

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه عنوان کرد: بازار سرمایه کشور ما 40 صنعت را در خود جای داده و برای ورود هر سلیقه اقتصادی، صنعتی وجود دارد، بنابراین در هر شرایطی برای سرمایه گذاری مناسب است.
بازار سرمایه مناسب برای همه سلیقه های اقتصادی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author