بازار در مسیر تعادل

بازار در مسیر تعادل
به جز نمادهای وسکاب که با ادامه صف خرید مواجه بود و نمادهای وخارزم، گوهران و سدبیر که مثبت دنبال شدند، سایر نمادهای گروه سرمایه گذاری اکثرا دادوستدهای متعادلی را تجربه کردند.

بازار در مسیر تعادل

به جز نمادهای وسکاب که با ادامه صف خرید مواجه بود و نمادهای وخارزم، گوهران و سدبیر که مثبت دنبال شدند، سایر نمادهای گروه سرمایه گذاری اکثرا دادوستدهای متعادلی را تجربه کردند.
بازار در مسیر تعادل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author