اخزا 612 در فرابورس عرضه شد

اخزا 612 در فرابورس عرضه شد
امروز دوم اسفندماه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا 612» در فرابورس ایران عرضه شد و هر ورقه آن طی عرضه، 702 هزار ریال قیمت خورد.

اخزا 612 در فرابورس عرضه شد

امروز دوم اسفندماه اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا 612» در فرابورس ایران عرضه شد و هر ورقه آن طی عرضه، 702 هزار ریال قیمت خورد.
اخزا 612 در فرابورس عرضه شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author