“گکوثر” گزارش 9ماهه اعلام کرد

“گکوثر” گزارش 9ماهه اعلام کرد
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 2ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشت.

“گکوثر” گزارش 9ماهه اعلام کرد

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ یک هزار و 2ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشت.
“گکوثر” گزارش 9ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author