ابزارهای متنوع؛ فصل همکاری مشترک بازار سرمایه و شهرداری تهران

ابزارهای متنوع؛ فصل همکاری مشترک بازار سرمایه و شهرداری تهران
هامونی، صکوک اجاره را گزینه مناسبی برای تامین مالی شهرداری دانست و گفت: با توجه به دارایی های سنگین شهرداری تهران که عموما منجمد و راکد است و استفاده ای از آنها نمی شود صکوک اجاره می تواند منابع مالی شهرداری تهران را تحریک کند.

ابزارهای متنوع؛ فصل همکاری مشترک بازار سرمایه و شهرداری تهران

هامونی، صکوک اجاره را گزینه مناسبی برای تامین مالی شهرداری دانست و گفت: با توجه به دارایی های سنگین شهرداری تهران که عموما منجمد و راکد است و استفاده ای از آنها نمی شود صکوک اجاره می تواند منابع مالی شهرداری تهران را تحریک کند.
ابزارهای متنوع؛ فصل همکاری مشترک بازار سرمایه و شهرداری تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author