نخستین پیش بینی سال مالی 96 “شپنا”

نخستین پیش بینی سال مالی 96 “شپنا”
شرکت پالایش نفت اصفهان نخستین پیش بینی سود خالص هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 600 ریال اعلام کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 5 درصد رشد داشت.

نخستین پیش بینی سال مالی 96 “شپنا”

شرکت پالایش نفت اصفهان نخستین پیش بینی سود خالص هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 600 ریال اعلام کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 5 درصد رشد داشت.
نخستین پیش بینی سال مالی 96 “شپنا”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author