پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 “حپارسا”

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 “حپارسا”
شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 را با سرمایه 100 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 “حپارسا”

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 را با سرمایه 100 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 “حپارسا”

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author