افزایش صد در صدی عملکرد 9 ماهه “پدرخش”

افزایش صد در صدی عملکرد 9 ماهه “پدرخش”
شرکت تولیدی و صنعتی درخشان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 50 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش داشت.

افزایش صد در صدی عملکرد 9 ماهه “پدرخش”

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 50 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 100 درصد افزایش داشت.
افزایش صد در صدی عملکرد 9 ماهه “پدرخش”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author