“حپترو” تعدیل مثبت در 9 ماهه اعلام کرد

“حپترو” تعدیل مثبت در 9 ماهه اعلام کرد
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 6 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 200درصد افزایش داشت.

“حپترو” تعدیل مثبت در 9 ماهه اعلام کرد

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 96 مبلغ 6 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 200درصد افزایش داشت.
“حپترو” تعدیل مثبت در 9 ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author