“شپنا” گزارش عملکرد تولید 9 ماهه اعلام کرد

“شپنا” گزارش عملکرد تولید 9 ماهه اعلام کرد
“شپنا” در 9ماهه ابتدای امسال نزدیک به 37 میلیون متر مکعب انواع محصول تولید کرد که نفت گاز با تولید بیش از 5.6 میلیون متر مکعب در صدر تولیدات این شرکت قرار داشت.

“شپنا” گزارش عملکرد تولید 9 ماهه اعلام کرد

“شپنا” در 9ماهه ابتدای امسال نزدیک به 37 میلیون متر مکعب انواع محصول تولید کرد که نفت گاز با تولید بیش از 5.6 میلیون متر مکعب در صدر تولیدات این شرکت قرار داشت.
“شپنا” گزارش عملکرد تولید 9 ماهه اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author