” قشیر” 9 ماهه تعدیل منفی داد

” قشیر” 9 ماهه تعدیل منفی داد
شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 79 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد کاهش داشت.

” قشیر” 9 ماهه تعدیل منفی داد

شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 79 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 70 درصد کاهش داشت.
” قشیر” 9 ماهه تعدیل منفی داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author