آمار تولید و فروش 9 ماهه “فملی”

آمار تولید و فروش 9 ماهه “فملی”
ملی مس در ماه گذشته 6 هزار و 865 میلیارد و 325 میلیون ریال انواع محصول را به فروش رساند. این شرکت در 9 ماهه سال جاری 39 میلیون و 880 هزار تن انواع محصول تولید کرد

آمار تولید و فروش 9 ماهه “فملی”

ملی مس در ماه گذشته 6 هزار و 865 میلیارد و 325 میلیون ریال انواع محصول را به فروش رساند. این شرکت در 9 ماهه سال جاری 39 میلیون و 880 هزار تن انواع محصول تولید کرد
آمار تولید و فروش 9 ماهه “فملی”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author