افزایش 7 میلیارد ریالی ارزش بازار “واعتبار”

افزایش 7 میلیارد ریالی ارزش بازار “واعتبار”
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران وضعیت پرتفوی در دوره یک ماهه منتهی به 31 امرداد ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

افزایش 7 میلیارد ریالی ارزش بازار “واعتبار”

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران وضعیت پرتفوی در دوره یک ماهه منتهی به 31 امرداد ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
افزایش 7 میلیارد ریالی ارزش بازار “واعتبار”

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author