پوشش 66 درصدی پیش بینی های “حسیر”

پوشش 66 درصدی پیش بینی های “حسیر”
شرکت ریل سیر کوثر پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 471 میلیارد و 820 میلیون ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.

پوشش 66 درصدی پیش بینی های “حسیر”

شرکت ریل سیر کوثر پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 95 را با سرمایه 471 میلیارد و 820 میلیون ریال به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
پوشش 66 درصدی پیش بینی های “حسیر”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author