نگاهی بر پیش بینی 3 ماهه “خاور”

نگاهی بر پیش بینی 3 ماهه “خاور”
شرکت ایران خودرو دیزل در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 371 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد و بر این اساس، به 46 درصد از پیش بینی هایش رسید.

نگاهی بر پیش بینی 3 ماهه “خاور”

شرکت ایران خودرو دیزل در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 371 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد و بر این اساس، به 46 درصد از پیش بینی هایش رسید.
نگاهی بر پیش بینی 3 ماهه “خاور”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author