پیش بینی 3 ماهه “چفیبر”

پیش بینی 3 ماهه “چفیبر”
شرکت تولید فیبر ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 17 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت؛ این در حالی است که زیان اختصاص داده شده به هر سهم در سه ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 80 ریال گزارش شده است.

پیش بینی 3 ماهه “چفیبر”

شرکت تولید فیبر ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 17 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت؛ این در حالی است که زیان اختصاص داده شده به هر سهم در سه ماهه نخست سال مالی 95 مبلغ 80 ریال گزارش شده است.
پیش بینی 3 ماهه “چفیبر”

label, , , , , , , , , , ,

About the author