نگاهی بر صورت های مالی 3 ماهه “سشمال”

نگاهی بر صورت های مالی 3 ماهه “سشمال”
شرکت سیمان شمال اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 را با سرمایه 826 میلیارد و 978 میلیون ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

نگاهی بر صورت های مالی 3 ماهه “سشمال”

شرکت سیمان شمال اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 را با سرمایه 826 میلیارد و 978 میلیون ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
نگاهی بر صورت های مالی 3 ماهه “سشمال”

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author