نگاهی به صورت های مالی 3 ماهه “بموتو”

نگاهی به صورت های مالی 3 ماهه “بموتو”
شرکت موتوژن در دوره 3ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 52 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد کاهش داشت.

نگاهی به صورت های مالی 3 ماهه “بموتو”

شرکت موتوژن در دوره 3ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 52 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 49 درصد کاهش داشت.
نگاهی به صورت های مالی 3 ماهه “بموتو”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author