اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم “والبر”

اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم “والبر”
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 28 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 73 درصد کاهش داشت.

اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم “والبر”

گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 28 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 73 درصد کاهش داشت.
اختصاص 28 ریال سود به ازای هر سهم “والبر”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author